strictly cars with character

Column Mr. Albert S. Oegema: kleine ergenissen, grote gevolgen

7 november 2022

'Automotive’ advocaat Mr. Albert S. Oegema volgt dagelijks de ontwikkelingen rond mobiliteit en licht de juridische aspecten daarvan toe. In CARROS Magazine heeft hij zijn eigen column.

Uiteraard hoort een nieuw aangekochte auto in alle opzichten perfect te functioneren. Helemáál als het om een auto van een gerenommeerd Italiaans merk gaat, dat uitsluitend sportwagens in het hoogste segment levert. In de zaak die ik hier dit keer behandel speelden er twee bijzondere aspecten. Ten eerste een relatief beperkt probleem, namelijk krakende lederen stoelen. Ten tweede de hoge prijs van de auto in kwestie: 273.200 euro.

In het kort de regels. Indien een product niet naar behoren functioneert of niet aan de verwachtingen voldoet, is de eerste stap dat de koper dit kenbaar maakt aan de verkoper en deze in de gelegenheid stelt de kwestie binnen een bepaalde termijn op te lossen. Als dat niet naar tevredenheid verloopt volgen formelere stappen: de zogenaamde ingebrekestelling, met wederom een termijn voor de oplossing en, als die er niet komt, de aanzegging van verzuim. Bij verzuim kan door de koper de (buitengerechtelijke) ontbinding van de koopovereenkomst worden ingeroepen. Als die ontbinding niet wordt geaccepteerd komt de zaak voor de rechter. Dat gebeurde in deze zaak.

Bij een vordering tot ontbinding in rechte gaat het altijd om de afweging of het gebrek voldoende grond is voor ontbinding van de overeenkomst en van alle belangen die daarbij in het geding zijn. Men is al gauw geneigd te denken ‘Ach, een krakende stoel. Dat zal toch wel ooit goedkomen. En zo niet, dan maar een beetje met dit kleine ongemak leven’. Zoiets kan toch niet leiden tot inleveren (en terugbetaling door verkoper) van een auto van meer dan een kwart miljoen? Dan zouden de bedrijfsrisico’s van een dealer van exclusieve auto’s wel érg hoog worden…

Over dit laatste dacht de rechter anders. De ontbinding van de koopovereenkomst werd wel degelijk toegewezen. Met als belangrijkste redenering de ergernis over het euvel (krakende stoelen dus) en het feit dat het allemaal te lang geduurd heeft, zonder dat het tot een oplossing kwam. Daarbij stelde de rechter dat bij een investering aan de absolute bovenkant van de markt de verwachting hoort dat werkelijk álles perfect in orde is. Waar dat niet zo is moet er een afdoende oplossing wordt geboden. Binnen een redelijke termijn.

Dat dit, ondanks alle goede bedoelingen en inspanningen van de dealer, niet gelukt is mag niet voor rekening van de koper komen. Feitelijk zegt de rechter dat ook een ‘kleine’ ergernis een groot gevolg kan hebben als bijvoorbeeld alle redelijke termijnen overschreden worden. Zo is het met wel meer zaken in het leven.

Goed, aan de inzet van de dealer en op enig moment zelfs ook van de fabrikant heeft het niet gelegen. De ergernis bleef bestaan. Dan gaat in juridische termen de zogenaamde ‘redelijkheid en billijkheid’ een rol spelen. Van de koper die een fortuin uitgeeft voor een topproduct kan niet verwacht worden dat hij een gebrek, hoe klein ook, accepteert en alleen maar mag hopen dat er nog een oplossing komt. De Italiaanse sportwagen met de krakende stoel moest dus terug. En de aankoopsom ook. Waarbij de rechter wel aangaf dat een mindering van 15.000 euro op de koopsom, wegens het tussentijdse gebruik van de auto door de koper, reëel was.

De uitkomst van dit soort geschillen is altijd ongewis en het hangt van veel factoren af, omdat nu eenmaal alle belangen zorgvuldig moeten worden afgewogen. Maar een duidelijke lijn is wel te ontdekken: wie (veel) betaalt, bepaalt (of het wel of niet goed is).

 

Volg @CARROS.CARSMAGAZINE voor de vetste auto content, nieuwtjes en meer